Kamen Rider Blade(1)

Takayuki Tsubaki – Kamen Rider Blade